Thông tin về các văn bản do Quỹ Phát triển đất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Quỹ Phát triển đất.                                                                                                                                                                                                                                          

Số văn bản Ngày văn bản Tóm tắt nội dung văn bản

Cơ quan

ban hành

485/QĐ-UBND 04-03-2016         Quyết định thành lập Quỹ Phát triển đất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
2443/QĐ-UBND 06-09-2016         Về việc ban hành Điều lệ Quỹ Phát triển đất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
02/QĐ-UBND 06-09-2016         Về việc ban hành Quy định trình tự thủ tục ứng vốn, giải ngân và thu hồi vốn ứng tại Quỹ Phát triển đất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu HĐQL Quỹ Phát triển đất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu