Thông tin về các văn bản pháp quy của Chính Phủ, các Bộ, Ủy ban nhân dân Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu liên quan đến lĩnh vực hoạt động: Đầu tư trực tiếp, cho vay đầu tư, góp vốn thành lập doanh nghiệp, huy động vốn, ủy thác và nhận ủy thác của Quỹ Đầu tư phát triển Bà Rịa – Vũng Tàu.

Số văn bản Ngày văn bản Tóm tắt nội dung văn bản

Cơ quan 

ban hành

583/QĐ-UBND 18-06-2014           Về việc ban hành danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội ưu tiên phát triển trên địa bàn Tỉnh để Quỹ Đầu tư phát triển Bà Rịa – Vũng Tàu đầu tư trực tiếp, cho vay đầu tư và góp vón thành lập doanh nghiệp để đầu tư giai đoạn 2014 – 2016. UBND Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
138/2007/NĐ-CP 28-08-2007          Nghị định của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương. Chính Phủ
37/2013/NĐ-CP 22-04-2013           Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28-08-2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương. Chính Phủ
28/2014/TT-BTC 25-02-2014           Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính của Quỹ đầu tư phát triển địa phương. Bộ Tài chính
42/2014/TT-BTC 08-04-2014          Thông tư ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các Quỹ đầu tư phát triển địa phương. Bộ Tài Chính
13/2014/QĐ-UBND 20-03-2014         Quyết định của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Phát triển Bà Rịa – Vũng Tàu. UBND Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
15/2015/NĐ-CP 14-02-2015         Nghị định của Chính Phủ quy định về lĩnh vực, điều kiện, thủ tục thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư; cơ chế quản lý và sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án; chính sách ưu đãi, bảo đảm đầu tư và trách nhiệm quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Chính Phủ
 

Related posts