Văn bản BVDIF

Danh mục các lĩnh vực ưu tiên đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2018 – 2022.

Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh để Quỹ Đầu tư phát triển thực hiện đầu tư, cho vay, góp vốn thành lập doanh nghiệp để đầu tư giai đoạn 2018 – 2022. (Ban...

Xem thêm

Các văn bản của Quỹ Đầu tư phát triển Bà Rịa – Vũng Tàu

Thông tin về các văn bản do Quỹ Đầu tư phát triển Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành liên quan đến các lĩnh vực hoạt động: Đầu tư trực tiếp, cho vay đầu tư, góp vốn thành lập doanh nghiệp, huy động vốn, ủy thác và nhận ủy thác...

Xem thêm
 
 
  • Tiêu đề
  • Tiêu đề
  • Tiêu đề
  • Tiêu đề
  • Tiêu đề
  • Tiêu đề

giuong sat giuong sat gia re giuong sat 2 tang