Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định chấp thuận cho Công ty TNHH Đầu tư Năng lượng Tự nhiên DTD đầu tư Dự án Nhà máy điện mặt trời hồ Gia Hoét 1 tại Khu vực hồ Gia Hoét 1, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức. Diện tích sử dụng hồ dự kiến khoảng 40ha với tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 766 tỷ đồng.

Thời hạn hoạt động của dự án là 49 năm, kể từ ngày Quyết định chủ trương đầu tư (riêng Giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi có thời hạn tối đa là 5 năm và được xem xét, gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn tối đa là 03 năm theo quy định).

Mục tiêu dự án là sản xuất, truyền tải và phân phối điện với quy mô đầu tư công suất thiết kế dự kiến 35 MWp, gồm các công trình: xây dựng trạm biến áp nâng áp 22/110kV ĐMT Hồ Gia Hoét 1, công suất 50 MVA tại vị trí Nhà máy điện mặt trời Hồ Gia Hoét 1; xây dựng mới đường đây 110kV mạch đơn, tiết diện 185 mm2, từ trạm biển áp 22/110kV điện mặt trời Hồ Gia Hoét 1 đến thanh cái 110kV Trạm biến áp nâng áp 22/110kV điện mặt trời hồ Tầm Bó, chiều dài tuyến đường dây khoảng 02 km.

Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: giai đoạn chuẩn bị đầu tư, hoàn tất các thủ tục đầu tư dự kiến trong vòng 01 tháng kể từ ngày quyết định chủ trương đầu tư; giai đoạn thực hiện dự án, thực hiện đầu tư xây dựng công trình và đưa dự án vào vận hành khai thác khoảng 04 tháng kể từ ngày hoàn tất các thủ tục đầu tư, được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy cho phép xây dựng công trình.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ đầu tư liên hệ các cơ quan chức năng để được hướng dẫn hoàn tất các thủ tục theo quy định; thực hiện đầy đủ, đảm bảo các nội dung theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định, có phương án khắc phục môi trường trong trường hợp xảy ra sự cố vỡ, hư hỏng các tấm pin mặt trời, xây dựng kế hoạch thu gom, xử lý các tấm pin khi không còn sử dụng. Khi thiết kế và thi công công trình không được làm ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước và kết cấu của lòng hồ; trong quá trình hoạt động, nếu xảy ra ô nhiễm chất lượng nước lòng hồ và môi trường cảnh quan khu vực, nhà đầu tư phải dừng hoạt động. Hồ Gia Hoét 1 là hồ thủy lợi, phục vụ sản xuất nông nghiệp, do đó việc sản xuất điện trực tiếp trên mặt nước của hồ phải tuân thủ, được kiểm soát nghiêm ngặt về môi trường và an toàn hồ, đập của dự án.

Ngoài ra UBND tỉnh cũng yêu cầu Chủ đầu tư có trách nhiệm bố trí đủ vốn để thực hiện dự án theo tiến độ đã cam kết, báo cáo tiến độ triển khai xây dựng dự án và vốn thực hiện dự án theo định kỳ hàng tháng, quý, năm gửi về các cơ quan chức năng có liên quan theo quy định. Trong quá trình đầu tư dự án, Chủ đầu tư phải tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

Hiệu lực chủ trương đầu tư của dự án sẽ chấm dứt trong trường hợp nhà đầu tư không triển khai dự án theo đúng tiến độ đã cam kết theo quy định.

Nguồn: Quyết định số 538/QĐ-UBND

http://www.baria-vungtau.gov.vn

 

Related posts