Ngày 01/9/2017, BCH Chi đoàn Quỹ Đầu tư phát triển Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức buổi tuyên truyền nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XII) đến toàn thể Đoàn viên.

         Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Trần Thị Phượng Quỳnh phụ trách báo cáo và truyền tải các nội dung của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 Khóa XII đến toàn thể đoàn viên, thông qua 3 Nghị quyết như sau: Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

         Kết luận tại buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư Chi đoàn nêu rõ mỗi cá nhân đoàn viên phải nắm vững các quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế; nâng cao nhận thức về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và nhiệm vụ, giải pháp của từng Nghị quyết. Đồng thời, mỗi cá nhân đoàn viên phải nâng cao tinh thần học tập, tự trau dồi kiến thức, đạo đức, lối sống; cố gắng phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu công việc được đơn vị, cấp trên giao. Từ đó hoạt động của Quỹ được nâng cao với vai trò là một Tổ chức tài chính nhà nước của địa phương, góp phần thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Buổi sinh hoạt học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XII)

 

Related posts