Sáng ngày 14/7/2016, ông Lê Tuấn Quốc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp Hội đồng quản lý Quỹ phát triển đất. Tham dự cuộc họp có các thành viên của Hội đồng (Quỹ phát triển đất, Sở Tài Chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường).

          Tại cuộc họp, Quỹ phát triển đất báo cáo dự thảo Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ, dự thảo Quy định về trình tự, thủ tục ứng vốn, giải ngân và thu hút vốn ứng tại Quỹ phát triển đất, dự thảo Quy chế làm việc của Hội đồng quản lý Quỹ phát triển đất, dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ, mẫu hợp đồng ủy thác. Đồng thời, Quỹ phát triển đất cũng báo cáo một số nội dung khác như: đề xuất thành viên hội đồng giúp việc, đề xuất thành viên Ban kiểm soát Quỹ phát triển đất kiêm nhiệm và đề xuất học tập kinh nghiệm.

            Sau khi nghe Quỹ báo cáo và các ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Quốc đã có ý kiến rằng: về cơ bản, thống nhất với nội dung các Dự thảo và đề xuất của Quỹ phát triển đất, ngoài ra ông đề nghị các thành viên của Hội đồng tiếp tục nghiên cứu thêm và có báo cáo bằng văn bản để Quỹ phát triển đất tổng hợp, chỉnh sửa trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt./.

(Nguồn: ubnd.baria-vungtau.gov.vn)

 

Related posts