Hướng Dẫn Cho Vay Đầu Tư

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC CHO VAY ĐẦU TƯ

 

         1. Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp 

       - Biên bản họp đại hội cổ đông sáng lập hoặc Biên bản họp hội đồng thành viên về phân công nhiệm vụ, bổ nhiệm các chức danh quan trọng.

         - Điều lệ hoạt động.

         - Giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

         - Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

         - Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc hoặc giám đốc và kế toán trưởng.

         - Báo cáo tài chính của 2 năm gần nhất.

         - Báo cáo nhanh tình hình sản xuất kinh doanh từ đầu năm đến thời điểm xin vay vốn (doanh thu, chi phí sản xuất kinh doanh, kết quả kinh doanh).

         - Báo cáo chi tiết dư nợ vay tại các tổ chức tài chính, tín dụng tại thời điểm xin vay vốn (nếu có)

         2. Hồ sơ vay vốn

        - Dự án, phương án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi) hoặc phương án sản xuất kinh doanh.

         - Phương án vay vốn và kế hoạch trả nợ (vay ngắn hạn)

        - Biên bản họp đại hội cổ đông, Hội đồng thành viên…. thông qua dự án, phương án đầu tư, phương án kinh doanh; chủ trương vay vốn tại Quỹ, tài sản đảm bảo nợ vay và ủy quyền người đại diện thực hiện các thủ tục vay vốn tại Quỹ..

       - Quyết định giao đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng thuê đất, văn bản đồng ý giao đất hoặc cho thuê đất nơi triển khai dự án.

         - Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán (nếu có).

         - QĐ phê duyệt thiết kế cơ sở của cấp có thẩm quyền hoặc Giấy phép xây dựng.

         - QĐ phê duyệt BC đánh giá tác động môi trường hoặc bản đăng ký đạt chuẩn môi trường hoặc cam kết BVMT

         - Báo giá các máy móc thiết bị đầu tư.

         - Giấy đề nghị vay vồn (theo mẫu của BVDIF).

        - Bản photocopy giấy tờ chứng minh quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp đối với tài sản đảm bảo nợ vay tại BVDIF.

        - Các văn bản chứng minh khả năng doanh thu của dự án, phương án đầu tư, phương án kinh doanh (nếu có).

        - Ý kiến của các cơ quan chức năng có liên quan về dự án, phương án đầu tư, phương án kinh doanh (nếu có)

         3. Liên hệ thủ tục vay vốn

         Phòng Đầu tư – Tín dụng:  064 385 7289  –  064 385 7769

         Phòng Thẩm định dự án  :  064 385 3997

         4. File đính kèm:

         01. Giấy đề nghị vay vốn

         02. Danh mục hồ sơ vay vốn

1

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

 
  • Tiêu đề
  • Tiêu đề
  • Tiêu đề
  • Tiêu đề
  • Tiêu đề
  • Tiêu đề