Hướng dẫn các thủ tục ứng vốn

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ỨNG VỐN

TỪ QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀUI.

         I. ĐỐI TƯỢNG ỨNG VỐN

         Nguồn vốn của Quỹ được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ ứng vốn cho tổ chức phát triển quỹ đất và các tổ chức khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để:

 1. Tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo phương án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 2. Tạo quỹ đất tái định cư theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 3. Tạo quỹ đất, phát triển quỹ đất và tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên quỹ đất đã được giao quản lý để đấu giá quyền sử dụng đất phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.
 4. Thực hiện nhiệm vụ cấp bách của địa phương theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

          II. ĐIỀU KIỆN ỨNG VỐN

 1. Dự án phải thuộc đối tượng ứng vốn của Quỹ PTĐ.
 2. Có văn bản chấp thuận ứng vốn của UBND tỉnh.
 3. Có phương án sử dụng vốn ứng và hoàn trả vốn ứng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 4. Dự án phải thuộc danh mục kế hoạch ứng vốn hàng năm và có mức vốn ứng được UBND tỉnh phê duyệt.
 5. Các dự án đã có Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật và đã có phương án tổng thể kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do Chủ đầu tư lập.

          III. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ ỨNG VỐN

 1. Hồ sơ pháp lý của chủ đầu tư.

          a) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập, quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức.

          b) Quyết định giao làm Chủ đầu tư của dự án (của cấp có thẩm quyền phê duyệt).

          c) Quyết định bổ nhiệm các chức danh quản lý.

          d) Bản sao CMND của các chức danh quản lý.

        2. Hồ sơ dự án ứng vốn.

          a) Văn bản đề nghị ứng vốn của tổ chức ứng vốn (theo mẫu tại mục 3).

          b) Quyết định thu hồi đất, giao đất để triển khai dự án.

          c) Quyết định phê duyệt dự án đầu tư đối với trường hợp Quỹ ứng vốn trực tiếp cho các chủ đầu tư dự án hoặc báo cáo chủ trương đầu tư được cấp thẩm quyền phê duyệt đối với các trường hợp Quỹ ứng vốn cho các tổ chức được ứng vốn thuộc Nhà nước.

          d) Phương án tổng thể kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do Chủ đầu tư lập.

          đ) Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết khu đất đấu giá (đối với dự án tạo quỹ đất sạch để thực hiện bán đấu giá)

          e) Phương án ứng vốn và hoàn trả vốn ứng (trong đó cần nêu rõ tổng số tiền thu được sau đấu giá quyền sử dụng đất, tổng giá trị đầu tư thực hiện dự án, giá trị bồi thường giải phóng mặt bằng giá trị còn lại sau đầu tư) (theo mẫu tại mục 3).

          g) Các văn bản tài liệu khác có liên quan (nếu có).

         3. Mẫu biểu.

          a) Giấy đề nghị ứng vốn.doc

          b) Phương án ứng vốn và hoàn trả vốn ứng.doc

         4. Liên hệ thủ tục ứng vốn.

          Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

          Phòng Đầu tư – Tín dụng và Hợp tác quốc tế, Quỹ Đầu tư phát triển Bà Rịa – Vũng Tàu.

          Số điện thoại: (0254) 385.72.89

 
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề

giuong sat giuong sat gia re giuong sat 2 tang