Ủy thác và Nhận ủy thác

   Đối tượng đầu tư:

Các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội thuộc các chương trình, mục tiêu theo chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn thành phố và các dự án đầu tư trọng điểm khác theo quyết định của UBND thành phố.

   Điều kiện đầu tư:

Dự án đã được quyết định đầu tư theo quy định của pháp luật;

Dự án đầu tư phải có hiệu quả và có khả năng thu hồi vốn trực tiếp.

   Phương thức đầu tư, quản lý:

Quỹ có thể thực hiện đầu tư với tư cách là chủ đầu tư hoặc tham gia góp vốn với các tổ chức khác thành lập tổ chức kinh tế (công ty cổ phần, công ty TNHH) để đầu tư dự án;

Quỹ trực tiếp quản lý dự án hoặc thuê các tổ chức quản lý dự án.

   Hình thức đầu tư:

Hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT), hợp đồng xây dựng – chuyển giao – kinh doanh (BTO), hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT), xây dựng – sở hữu – vận hành (BOO);

Tìm kiếm dự án, thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư để trực tiếp đầu tư, kêu gọi các tổ chức khác tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp dự án hoặc chuyển nhượng dự án.

1

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

 
  • Tiêu đề
  • Tiêu đề
  • Tiêu đề
  • Tiêu đề
  • Tiêu đề
  • Tiêu đề

giuong sat giuong sat gia re giuong sat 2 tang