Thông tư gồm 26 điều và 02 phụ lục, áp dụng đối với:

- Các bộ, ngành, UBND cấp tỉnh, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc chuẩn bị đầu tư; thực hiện dự án PPP; quyết toán dự án PPP hoàn thành; khai thác, vận hành dự án PPP.

- Tổ chức, đơn vị, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động lựa chọn nhà đầu tư quy định tại Điều 7 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP.

- Đối với dự án PPP sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức và nguồn vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài thì phương án tài chính được thực hiện theo quy định tại Thông tư này. Trường hợp nhà tài trợ có quy định khác tại Thông tư này thì phương án tài chính thực hiện theo quy định của nhà tài trợ hoặc thực hiện theo quy định tại Thông tư này khi nhà tài trợ không phản đối…

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 12/11/2018 và thay thế các Thông tư số 55/2016/TT-BTC ngày 23/3/2016, Thông tư số 75/2017/TT-BTC ngày 21/7/2017, Thông tư số  30/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ Tài Chính.

Nguồn trích: http://tapchitaichinh.vn/he-thong-van-ban-tai-chinh/quan-ly-tai-chinh-doi-voi-du-an-dau-tu-theo-hinh-thuc-doi-tac-cong-tu-153280.html

 

Related posts