Ngày 4 tháng 3 năm 2016, UBND Tỉnh có quyết định số 485/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ phát triển đất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

            – Quỹ có tên giao dịch quốc tế là: Ba Ria – Vung Tau Land Development Fund.

            – Tên giao dịch viết tắt là : BVLAF

        Quỹ phát triển đất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là tổ chức tài chính nhà nước, trực thuộc UBND tỉnh, có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

        Quỹ không trực tiếp thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng hoặc tạo quỹ đất để đấu giá; hoạt động theo mô hình ủy thác toàn bộ cho Quỹ đầu tư phát triển để điều hành và quản lý có hiệu quả hoạt động nghiệp vụ của Quỹ, có sự kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản lý Quỹ phát triển đất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

        Nguồn vốn của Quỹ phát triển đất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bao gồm vốn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn khác, trong đó:

        Mức vốn ngân sách cấp tỉnh trong giai đoạn 2016-2017 là 500 tỷ đồng, bố trí nguồn ngân sách tỉnh để cấp cho Quỹ ngay khi thành lập là 200 tỷ đồng, từ dự toán ngân sách năm 2016. Năm 2017, tiếp tục sử dụng ngân sách để bổ sung nguồn vốn cho Quỹ 300 tỷ đồng.

        Kể từ năm 2018 trở đi, căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm và tình hình hoạt động, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh mức trích bổ sung cụ thể cho Quỹ phát triển đất, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

       Việc thay đổi vốn nhà nước cấp trong quá trình hoạt động do UBND tỉnh quyết định theo đề nghị của Chủ tịch hội đồng quản lý Quỹ phát triển đất.

         HĐQL Quỹ Phát triển đất gồm có 05 thành viên:

  1. Ông Lê Tuấn Quốc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Chủ tịch Hội đồng;
  2. Ông Nguyễn Đình Nguyên – Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh: Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý kiêm Giám đốc Quỹ;
  3. Bà Lê Thị Công – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường: Thành viên;
  4. Ông Nguyễn Văn Đặng – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Thành viên;
  5. Ông Nguyễn Dương Hùng – Phó Giám đốc Sở Tài chính: Thành viên.

 

Related posts