UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM

   QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Số:              /TB-QĐTPT                                                Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày      tháng     năm 2015

 

 

THÔNG BÁO

Mời gọi nhà đầu tư hợp tác thực hiện dự án đầu tư xây dựng

Trường mầm non BVDIF trong khu Công nghiệp Mỹ Xuân A2

 

 

Quỹ Đầu tư phát triển Bà Rịa-Vũng tàu (BVDIF) là một tổ chức tài chính nhà nước trực thuộc UBND tỉnh. Quỹ có chức năng đầu tư tài chính nhằm mục tiêu phát triển kết cấu hạ tầng kính tế – xã hội địa phương.

Quỹ Đầu tư phát triển Bà Rịa – Vũng Tàu (BVDIF) thông báo mời gọi các nhà đầu tư quan tâm tham gia thực hiện dự án vơi các nội dung như sau:

 1. Nội dung kêu gọi đầu tư:
 • Đối tượng: Các tổ chức kinh tế có kinh nghiệm đầu tư trong lĩnh vực giáo dục.
 • Dự án đầu tư:
 • Tên dự án: Trường Mầm non BVDIF – Khu Công nghiệp Mỹ Xuân A2;
 • Địa điểm: Khu Công nghiệp Mỹ Xuân A2, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 • Tổng diện tích đất thực hiện dự án: 4000 m2; thời hạn thuê đất là 35 năm
 • Tổng vốn đầu tư dự kiến: 35 tỷ đồng
 • Hình thức kêu gọi đầu tư: Góp vốn thực hiện đầu tư dự án và khai thác vận hành dự án.
 1. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:
 • Kinh nghiệm triển khai thực hiện dự án;
 • Có tâm huyết và kinh nghiệm quản lý lĩnh vực giáo dục mầm non;
 • Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm đầu tư vào lĩnh vực giáo dục mầm non quy mô trên 20 nhóm, lớp và dự án đang hoạt động hiệu quả (Cung cấp số liệu Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất);
 •  Chứng minh năng lực tài chính
 • Chứng minh năng lực tài chính qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong 02 năm gần nhất có lãi (hoặc báo cáo gửi cơ quan Thuế);
 • Có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở lên;

 

 1. Lợi thế của dự án
 • Khu đất đầu tư thực hiện dự án tiếp giáp với Quốc lộ 51, thuận tiện cho việc giao thông;
 • Khu công nghiệp tập trung lực lượng lao động nữ đông, nhu cầu sử dụng trường Mầm non cao;
 1. Thành phần hồ sơ:
 • Giấy đề nghị hợp tác (nhấn để tải xuống) 
 • Hồ sơ pháp lý
 • Hồ sơ năng lực
 • Báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong 02 năm gần nhất (hoặc báo cáo gửi cơ quan Thuế)
 1. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

Thời hạn nhận hồ sơ: 15 ngày kể từ ngày ra thông báo.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng ĐTTD&HTQT, Quỹ Đầu tư phát triển Bà Rịa- Vũng Tàu; (ĐT: 064. 385 7071, fax: 064.385 7797, e-mail: dttd.bvdif@gmail.com);  Địa chỉ: Lầu 1, số 33, đường 3 tháng 2, phường 8, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

BVDIF thông báo rộng rãi để các nhà đầu tư quan tâm đăng ký tham gia thực hiện dự án và mong muốn hợp tác với các nhà đầu tư trên tinh thần bình đẳng, chia sẻ trách nhiệm, tôn trọng lẫn nhau.

Trân trọng.

                                                                                                                          GIÁM ĐỐC

 

Nơi nhận:                                                                                                      (Đã Ký)

 • Các doanh nghiệp (theo danh sách)
 • Sở GD&ĐT
 • Sở KHĐT (để hỗ trợ)                                                                            Nguyễn Đình Nguyên
 • BQL KCN
 • Website
 • Báo BRVT;
 • HĐQL (để b/c);

Lưu VT,ĐTTD.

 

Related posts