Thông tin về các văn bản do Quỹ Đầu tư phát triển Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành liên quan đến các lĩnh vực hoạt động: Đầu tư trực tiếp, cho vay đầu tư, góp vốn thành lập doanh nghiệp, huy động vốn, ủy thác và nhận ủy thác của Quỹ Đầu tư phát triển Bà Rịa – Vũng Tàu

Số văn bản Ngày văn bản Tóm tắt nội dung văn bản

Cơ quan

ban hành

20/TB-QĐTPT 18-06-2014         Về việc thông báo lãi suất cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Bà Rịa – Vũng Tàu. Quỹ Đầu tư phát triển BR-VT
15/QĐ-HĐQL 03-09-2014         Về việc ban hành quy chế Đầu tư trực tiếp của Quỹ Đầu tư phát triển Bà Rịa – Vũng Tàu. HĐQL Quỹ Đầu tư phát triển BR-VT
08/QĐ-HĐQL 18-06-2014         Về việc ban hành quy chế cho vay đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển Bà Rịa – Vũng Tàu. HĐQL Quỹ Đầu tư phát triển BR-VT
23/QĐ-HĐQL 18-11-2014         Về việc ban hành Quy chế huy động vốn của Quỹ Đầu tư phát triển Bà Rịa – Vũng tàu. HĐQL Quỹ Đầu tư phát triển BR-VT
339/QĐ-UBND 11-02-2015         Về việc quyết định thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. UBND Tỉnh
 

Related posts